Kairo Apollo

Kairo Apollo

Born: 9:47 PM on 9/10/2021

Weight: 6 lbs. 10 oz.

Length: 18 in.

Proud Family: Meghan and Kyle